Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. I samsvar med Plan- og bygningsloven kunngjøres herved at det i privat regi er igangsatt arbeid med detaljregulering til fritidsbebyggelse for eiendommen gnr.21, bnr.60 m fl, areal ca 5 daa.

Eventuelle kommentarer sendes Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4033 Stavanger innen 26.09.11.

Relaterte dokumenter