Fylkesmannen kan omgjøre et ugyldig vedtak uten at klage foreligger jf. forvaltningsloven (fvl.) § 35 første ledd bokstav c) jf. annet ledd. Fylkesmannen har altså ikke klagebehandlet vedtaket, men tatt den til behandling uten klage etter fvl § 35. 

Vedtaket fra fylkesmannen:

"Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak av 24.08.2017 slik at det ikke blir gitt dispensasjon og tillatelse til garasje og mur."

Omgjøringen av kommunens vedtak er bla begrunnet med at:

"Siktlinjer er blant de viktigste hensynene som ligger bak en byggegrense mot vei, og Fylkesmannen finner at plassering av mur og garasje i denne saken vesentlig tilsidesetter disse hensynene. Det følger av dette at kommunen ikke kunne gitt dispensasjon fra regulerte byggegrenser mot vei, selv om det hadde blitt inngitt grunngitt søknad.

Følger av materielle feil med kommunens vedtak
Tillatelsen til å oppføre garasje og mur er i strid med byggegrense mot vei, og dermed i strid med lov jf. pbl. § 12-4 annet ledd. Likevel ble tillatelsen gitt for ca. 1 år og 10 måneder siden. Tiltakshaver har innrettet seg etter tillatelsen, og oppført tiltakene i t råd med gitt tillatelse. I en slik situasjon bør ikke en gitt tillatelse bli omgjort, selv om den lider av materielle feil, med mindre andre hensyn gjør seg gjeldene med styrke.

Fylkesmannen finner at svekkelsen av trafikksikkerhet er så alvorlig, at hensynene til tiltakshaver i denne saken må vike for hensyn til offentlighetens sikkerhet. De materielle manglene i kommunens vedtak av 24.08.2017 må derfor medføre ugyldighet for tillatelsen til oppføring av mur og garasje. Ettersom manglene ikke gjelder for boligen, vil ikke tillatelse til oppføring av bolig rammes av ugyldighet.

Siden vilkårene for å gi dispensasjon til mur og garasje etter pbl. § 19-2 annet ledd ikke er oppfylt, omgjør Fylkesmannen kommunens vedtak av 24.08.2017, jf. § 35 første ledd bokstav c) jf. annet ledd slik at søknad om oppføring av mur og garasje blir avslått. Som følge av at muren er avslått, vil også endringstillatelsen for muren bortfalle som en nullitet."

Eigersund kommune erkjenner at det er grunnlag for mye læring i denne saken, og at dette er noe vi tar svært alvorlig. Vi ser at det er skjedd flere svært beklagelige feil, og har allerede  gjennomgått både interne rutiner og saksbehandling for å unngå at tilsvarende feil skal kunne skje i fremtiden. Det er bl.a. gjort organisatoriske grep som vil gi økt kvalitetskontroll og bedre internt samarbeid.
 
Overfor alle involverte i saken vil vi sterkt beklage det inntrufne.

Hva som vil skje videre, vil være avhengig av om hvorvidt Fylkesmannens vedtak blir stående som endelig vedtak i saken. Dette fordi Fylkesmannens vedtak kan påklages av partene til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Det er derfor noe tidlig å konkludere på den videre fremdriften i saken. 

Les hele breveet fra Fylkesmannen: Omgjøring av vedtak om rammetillatelse - garasje og mur, gnr. 46 bnr. 106, Gamleveien 42, Eigersund kommune.

Tidslinje i saken:
  • 24.08.17 - Byggesakssjefen fattet vedtak om tillatelse. 
  • 05.12.17 - Søkt om endring av mur fra naturstein til betong. Muren ble høyere mot sør fordi nabo ville planere ned gårdsrommet sitt. Topp overkant kotehøyde uforandret.
  • 26.12.17 - Søknaden om endring blir ikke behandlet innen 3 uker. Tillatelse regnes derfor som gitt.
  • 03.01.18 - Nabo Leif Aase påklager rammetillatelsen. 
  • 13.03.18 - Planteknisk utvalg tok ikke klagen til følge når det gjaldt endringen og avviste klagen når det gjaldt rammetillatelsen på grunn av oversittet frist.
  • 22.03.18 - Klagesaken oversendes Fylkesmannen med feil.
  • 10.04.19 - Klagesaken oversendes på ny pga systemsvikt med ekspedering.
  • 08.05.19 - Fylkesmannen varsler mulig omgjøring
  • 12.06.19 - Fylkesmannen avholder befaring
  • 19.06.19 - Fylkesmannen omgjør vedtaket slik at mur og garasje ikke tillates.