Saken gjelder klage på vedtak om overtredelsesgebyr i forbindelse med at Eigersund kommune 5.09.2016 ga tillatelse til erosjonssikring av elvebunn i Lundeåne. I søknaden er tiltaket omtalt på følgende måte: "Det skal utføres erosjonssikring av elvebunn i Lundeåne langs Nyeveien 11 – 29. Tiltaket går ut på å plastre elvebunn med storstein som forhindrer utvasking og endring av elvebunn, samt tilgrensende murer."

Den 23.03.2017 ble det søkt om endring og endringstillatelse ble gitt 09.05.2017. Endringen gikk ut på å ta ned en gammel natursteinsmur, utbedre murens fundament og lø den opp igjen. Foranledningen til endringssøknaden var at det i forbindelse med erosjonssikringstiltakene ble oppdaget vesentlig konstruksjonssvikt i fundamentet for den gamle muren.

I forbindelse med behandlingen av endringssøknaden ble det oppdaget at den omsøkte muren allerede var oppført. Eigersund kommune varslet om overtredelsesgebyr i brev av 14.09.2017 og fattet vedtak om overtredelsegebyr.

Vedtaket ble påklaget av Drageland eiendomsutvikling AS på vegne av Solli Graveservice AS i brev datert 23.12.2017.

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 16.11.2017, bla med følgende begrunnelse:

"Fylkesmannen er enig i at det ikke er åpenbart at det foreligger særskilt søknadsplikt for arbeidet med muren. Bakgrunnen for dette er at det kan være grunnlag for å se tiltaket som en del av de tiltak som det var gitt tillatelse til (erosjonssikring og utgraving og plastring av elvebunn). Det er mye som taler for å anse murens såle som en del av elvebunnen og reparasjonsarbeidet som en del av arbeidet med erosjonssikring. Formålet med reparasjonen er etter det Fylkesmannen kan se nettopp å sikre at erosjon ikke fører til at muren raser ut. Det er også slik at det er vanskelig å se for seg utbedring av murens såle uten at muren tas ned og løs opp igjen."

"I tillegg fremgår det av e-post fra kommunens prosjektleder til byggesjefen datert 15.05.2017 at det på tidspunktet for den opprinnelige søknad var klart at deler av muren ville måtte repareres og at arbeidet med muren er inntatt i beskrivelsen som ligger til grunn for oppdraget. Samlet sett gir dette etter Fylkesmannens syn grunnlag for en forventning om at arbeid med muren er omfattet av søknad og tillatelse. I denne saken er det således flere momenter som taler for at det ikke kan forventes at Solli Graveservice handlet annerledes. Fylkesmannen kan ikke se at Solli Graveservice AS har handlet uaktsomt i denne saken."

Les hele vedtaket fra fylkesmannen i Rogaland her.
 

Merknad om ulike roller og myndighetsutøvelse

I flere ulike type saker, er det viktig å være klar over at Eigersund kommune vil ha ulike roller. Og selv om dette tidvis kan virke noe merkelig for utenforstående at kommunen kan gi seg selv "en bot" (overtredelsegebyr) eller et pålegg, er det for Eigersund kommune et meget viktig prinsipp som de som utøver myndighet er meget bevisste på. Dette fordi det handler om å være ryddig og profesjonell og ikke minst fordi det handler om likhet for loven.

Eigersund kommune vil f.eks måtte søke om byggetillatelser som byggherre med de samme krav til søknad, dokumentasjon mm som for privatpersoner og firmaer. Dette er helt uavhengig av at en annen enhet i kommunen er myndighetsutøver og som gir eller avslår tillatelse med hjemmel i plan- og bygningsloven. Når kommunen er myndighetsutøver, må de i kommunen som utøver denne myndigheten, med andre ord behandle kommunen på lik linje med alle andre som søker om byggetillatelser mm. 

Andre typer av myndighetsutøvelser, er f.eks brannvesenets rolle som tilsynsmyndighet. Brannvesenet i Eigersund kommune skal, og vil, gi Eigersund kommune pålegg om utbedringer mm, dersom de skulle oppdage forhold som ikke er i orden når de er på tilsyn i bygninger som eies og drives av kommunen. Dette på lik linje med andre bygg som eies og drives av et firma og/eller en privatperson.