Planteknisk utvalg har i møte 28.05.2013, sak 123/13 vedtatt at forslag for reguleringsendring av gnr 13 bnr 366-boligformål-Gamle Hestnesvei skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av 4 nye eneboliger i tillegg til eksisterende enebolig innenfor planområdet samt justere adkomst til området.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 17.01.2014 - 28.02.14. Saksframlegg, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 28.02.2014. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Høringsuttaler