Planteknisk utvalg har i møte 10.12.2013, sak 268/13 vedtatt at forslag for detaljregulering for gang- og sykkelveg – gnr 45 bnr 2 m.fl. – Krossmoveien - Slettebø skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planforslaget. Etablering av gang- og sykkelveg fra krysset Museumsveien og Krossmoveien som skal sikrere ferdsel for fotgjengere og syklere langs strekningen.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 05.02.14-19.03.14.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 19.03.2014. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Høringsuttalelse

Bruk følgende skjema om du ønsker å komme med uttalelser eller merknader til planforslaget.