Formålet med reguleringen er å legge til rette for at det kan bygges gangvei på vestsiden av Langevatnet. Den sørlige delen av planområdet dekkes av gjeldene reguleringsplan forLangevatnet. Dette området er regulert til friområde (friareal, lek), delvis i kombinasjon med fareområde (høyspent). Resten av planområdet dekkes ikke av reguleringsplan, men på gjeldende kommuneplan er området vist som nåværende LNF-område (landbruk, natur og friluft).

Kart over LangevatnGangveien vil knytte sammen Langevannsveien i sør og Tengsareidveien i nord. Området vil bli regulert til gangvei, friområde og friluftsområde på resten av planområdet. Kommunen vurderer å regulere inn fiskeplass for rullestolbrukere med tilhørende parkeringsplass i sørøstenden av planområdet. Det vil ikke være krav om konsekvensutredning for denne reguleringsplanen / reguleringsendringen.

Henvendelser og merknader i forbindelse med reguleringsendringen og reguleringsplanen rettes til Eigersund kommune, miljøavdelingen, postboks 580, 4379 Egersund innen 1. mars 2011.

Når uttalelsesfristen er over vil det bli utarbeidet detaljplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og risiko- og sårbarhetsanalyse.

Miljøavdelingen