Hovedårsakene til det relativt gode årsresultatet henger sammen med flere forhold, hvor vi kan trekke frem økte skatteinntekter enn budsjettert, lavere finansutgifter, lavere lønnsvekst og lavere pensjonsutgifter enn budsjettert. Vi må også trekke frem tilleggsbevilgninger til kommunene som følge av situasjonen med covid-19.

Konst. rådmann Ingeborg Havsø ønsker også å trekke frem at god økonomisk styring har gitt et samlet mindreforbruk i avdelingene. Hun ønsker å berømme ansatte, som har gjort en ekstra innsats i et spesielt krevende år. Pandemien har vært utfordrende på flere områder, men ledere, medarbeidere, brukere og pårørende har vist en imponerende omstillingsevnene sier Ingeborg Havsø.

- Dette er et godt resultat med bakgrunn i et svært krevende år. God økonomistyring, mange dyktige medarbeidere, økt skatteinngang og tilskudd knyttet opp mot pandemien fra staten er hovedårsaken til det positive resultatet, sier ordfører Odd Stangeland.

Brutto investeringsutgiftene våre var på totalt 415,4 millioner koner i 2020.

Det er et foreløpig regnskap fordi regnskapet nå er sendt over til Rogaland Revisjon IKS for revidering. Den endelig godkjenningen av Årsregnskap og årsberetningen for 2020 vil skje i formannskapet 12. mai og i kommunestyret 18. mai 2021.

Du kan lese hele regnskapet i pdf-filen: Foreløpig - Regnskap 2020 - (ikke godkjent av revisjon).pdf