Eigersund parkering KF skal håndheve parkeringsbestemmelsene knyttet til Korttidsparkering, Langtidsparkering og Boligsoneparkering.  Det gjenstår fortsatt noe før disse blir iverksatt. Automater blir montert i uke 49, og skal testes før de kan benyttes. Det skal monteres en rekke skilt, og vi kan ikke komme i gang før skiltene er oppe.

I tillegg til skiltene gjelder dette i hovedsak trafikkreglenes §17, samt vegtrafikklovens §3. Vi håndhever også gjeldende lokalt regelverk, det vil si de stedene der det er tidsbegrensning.

Trafikkreglenes §17.  Stans og parkering

1. Det er forbudt å stanse

 • a) i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted,
 • b) i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde,
 • c) helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg,
 • d) på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder,
 • e) på motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg,
 • f) nærmere planovergang enn 5 meter,
 • g) i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass.
 • h) på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

2. Det er forbudt å parkere

 • a) foran inn- eller utkjørsel,
 • b) på møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet,
 • c) på gågate,
 • d) på gatetun utenom særskilt anviste plasser.

Vegtrafikklovens §3. Grunnregler for trafikk.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Relaterte lenker