Eigersund kommune ser med beklagelse på at selskapet Egersund Aqua (EA), som i ti år har ønsket å starte med landbasert torskeoppdrett, har gitt opp.Finanskrisen og den økende bestanden av vilttorsken, er oppgitt som bremseklossen for firmaet og er noe av årsakene som er oppgitt som begrunnelse for å legge ned driften.

Egersund Aqua (EA) skulle utvikle et miljøvennlig settefiskanlegg og produsere oppdrettstorsk. Planen var at det skulle etableres et unikt, landbasert resirkuleringsakvakultursystem (RAS) for settefiskproduksjon, og deretter skulle det være oppstart med matproduksjon av torsk ved bruk av RAS. Egersund Aqua samarbeidet med AKVA group om settefiskanlegget for torsk. Målet var byggestart våren 2010 og fisk i anlegget 2010/2011. I alt hadde selskapet fått ni forskjellige konsesjoner.

Det var i 2005 at Eigersund kommune la til rette for at Egersund Aqua (EA) skulle kunne etablere seg på Færevik på Ystebrød på Eigerøy. Kommunen flyttet etter forespørsel og forhandlinger med Egersund Aqua (EA) et planlagt renseanlegg i området til et område nærmer Seksarvik med utslippsledning gjennom Seksarvågen og ut i sjøen. Dette var et krav fra Egersund Aqua (EA) for å kunne realisere anlegget og for å sikre at oppdrettsanlegget fikk maksimale vilkår. Flyttingen av renseanlegget ble i sin helhet bekostet av Eigersund kommune og var i 2005 stipulert til minimum 2 millioner kroner.

På tross av at Egersund Aqua (EA) nå har innstilt driften, er kommunen allikevel optimist med tanke på fremtiden og at millioninvesteringen på sikt skal lønne seg. Området er regulert til industriområde/landbasert havbruk etter en grundig og omfattende planprosess, og er selvsagt også lagt inn som dette i kommuneplanen. Også fylkesmannen har hatt klare føringer på dette i forbindelse med planarbeidet. Området vil derfor være øremerket industrietablering i uoverskuelig fremtid.

Ordfører Terje Jørgensen jr. har merket seg at det stadig er oppslag i media der temaet er krav om at oppdrettsnæringen skal gå over til lukkede og landbaserte oppdrettsanlegg. Dersom slike endrede rammebetingelser skulle bli gjennomført, vil på området på Færevik med sin lokalisering, rent vann mv., være et godt og spennende utgangspunkt for eventuell ny industrilokalisering.

Han uttaler at det er viktig å tenke langsiktig når det gjelder industrietablering og at det derfor er håp om at kommunens millioninvestering tross alt skal lønne seg på sikt.