Kunngjøring - områdereguleringsplan med konsekvensutredning for havne- og næringsområde Kaupanes, Eigerøy

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 18.12.2017 sak 126/17 har vedtatt forslag til områderegulering med konsekvensutredning for havne- og næringsområde Kaupanes, Eigerøy med tilhørende kart, bestemmelser og planbeskrivelse. Dette er en omfattende plan som følger opp Kommunestyrets vedtak om å fremme en samlet plan for et moderne og fremtidsrettet havne- og næringsareal i tilknytning til Egersund havn.

Det at Eigersund kan stille med et helhetlig havne-, lager- og næringsområde vurderes som et sterkt virkemiddel for å oppnå målene i kommuneplanen om å skape- og opprettholde varierte arbeidsplasser og legge forhold til rette for nyetableringer og nye arbeidsplasser.

Konseptet innebærer at havne- og næringsområdet kan utvikles trinnvis basert på eksisterende infrastruktur med kai- og havneanlegg og rv 42. Havne-, industri-, lager- og næringsområder deles inn i tre soner/grupper hvor de med behov for tilgang til kai/havn og sjø legges lengst mot øst. I den midtre sonen ligger industri- og lagerarealer som i mindre grad er avhengig av tilgang til kai som er arealkrevende og som med fordel kan gi synergieffekter til øvrige bedrifter i området. I den vestlige sonen langs Hovlandsvegen er det regulert næringsareal til bedrifter som er mer trafikkskapende og vil ha en større andel av kontor-/servicearbeidsplasser og som ikke støyer.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Påklaging

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt her på kommunens nettsider.

Kontakt

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter