Arbeidet som det nå informeres om er strekningen fra der Hålandsdalen slutter frem til avkjøringen mot nordre del av prosjektområdet like før Koldal.

Dette arbeidet vil Norsk Vind Energi  etterstrebe å utføre på en måte som er minst mulig til ulempe for brukere av Heggdalsveien, men det vil likevel måtte påregnes noe ventetid.

Plan for arbeidet

Uke 5

  • Oppstart skogrydding. Enkelte steder er det store trær som skal felles og det må påregnes ventetid opp mot 20 min
  • Utvidelse av skjæringer og fylling, starter fra Hålandsveien med retning Koldal
  • Rensk av fjell og rensk av dårlige masser i grøft. kun korte stenginger av vei, biler slipper forbi ganske umiddelbart

Uke 6

  • Videre arbeid med utvidelse av skjæringer og fyllinger
  • Sprenging av skjæringer. Man kan erfare at veien stenges 20-30 minutter. Veien blir smal, men det fylles i etter hvert som det sprenges så den blir raskt bedre.
  • Sprenging skjer på daglid og det unngås for store salver for å redusere ventetid for trafikanter

I sum forventes det arbeid langs Heggdalsveien over en periode på 5-6 uker. Vi beklager ulempene dette medfører.

Kontakt

Skulle det være behov for ytterligere informasjon kan følgende kontaktes

  • Stål Pedersen. anleggsleder Veidekke tlf nr 9936 7466
  • Svein A Årsland. formann B&G tif nr 92 6021 91
  • Torfinn Tuen. byggeleder Norsk Vind tIf nr 4! 6662 86