Grunnregelen for trafikk gjelder også for syklende, med tilhørende erstatsningsansvar:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
(vegtrafikkloven § 3).

Under følger viktig informasjon til deg som sykler av og til eller ofte. Husk at ikke alle ser eller hører like godt, og noen trenger lengre reaksjonstid for å oppdage at du kommer.

De åtte sykkelvettreglene

 1. Vær synlig i trafikken
 2. Gi tydelige tegn
 3. Se andre trafikanter i øynene
 4. Lytt til trafikken, ikke musikken
 5. Vent på grønt
 6. Gi fotgjengerne førsterett på fortauet
 7. Bruk lys i mørket
 8. Bruk hjelm

Lover og regler for syklister

Du som syklist er like mye en del av trafikken som andre kjøretøy. Det betyr at det finnes egne lover og regler du må kunne når du ligger på to hjul. Hold deg trygg og smart på sykkelen med denne oversikten over alle lover og regler som gjelder for syklister. Her får du også et par gode råd for hvordan du sykler mest mulig klokt og effektivt.

Lovteksten som gjelder sykling finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk i Trafikkreglene. Reglene – og de gode rådene – vil være forskjellig etter hvor du befinner deg hen når du sykler.

En sykkel er definert som et kjøretøy; derfor skal du i all hovedsak følge samme regler som andre kjørende. Særskilte bestemmelser for syklister finner du forresten i §18 i forskriften.

Et viktig punkt er at sykkelen din må tilfredsstille krav til utstyr. Du må også huske å ha lys på sykkelen i mørket. Siden sykkelen altså er et kjøretøy, er det også forbudt å sykle i ruspåvirket tilstand.

Sykling i veien

Loven sier: Når du sykler på veien, har du de samme rettigheter og plikter som andre kjørende. Du må følge de samme trafikkreglene og skiltene. Eksempler på dette er at du må sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra høyre og du må huske vikeplikten for gående i gangfelt. Sykkel har som eneste kjøretøy samtidig lov til å bruke veiskulderen.

Gode råd

 • Sørg for å bli sett, gjerne med synlige klær og ved å plassere deg riktig.
 • Unngå å ligge i bilens blindsone.
 • Hold så god avstand til fortau eller veikanten at biler som vil forbi må foreta en ordentlig forbikjøring.
 • Vær oppmerksom på parkerte biler. Her kan bildørene plutselig åpne seg fordi bilisten kanskje ikke har sett deg. Det beste er å holde god nok avstand til parkerte biler.
 • Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt å vike.
 • Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt.
 • Respekter rødt lys i veikryss.

Sykling på gang- og sykkelveier

Loven sier: Sykkelveier og gang- og sykkelveier er fysisk skilt fra kjørebanen. Syklister på gang- og sykkelvei har vikeplikt for kjørende på kryssende vei. Du har ikke vikeplikt for kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område. Det samme gjelder kjørende som skal inn på slikt område.

Godt råd: På gang- og sykkelveier bør syklister og gående ta hensyn til hverandre og sørge for et best mulig samspill. Som oftest er gang- og sykkelveier beregnet på sykkeltrafikk i begge retninger. Syklister må ta hensyn til gående, passere i god avstand og i lav nok hastighet.

Sykling på fortauet

Loven sier: Fortau (og gågate eller gatetun) er først og fremst for de gående. Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående (§18 3.). Passering av gående må skje med god avstand og i tilnærmet gangfart. Kjørende som vil svinge inn over fortauet har vikeplikt for gående og syklende på fortauet.

Dersom du som syklist kommer fra fortau og vil inn på eller krysse veien, har du alltid vikeplikt for andre trafikanter.

Godt råd: Vær spesielt oppmerksom når du passerer inn- og utkjørsler til eiendommer, eller kjøreporter inn til bygårder. Kommer det en bil ut her, kan du som syklist komme brått på bilisten. Du bør ikke bruke ringeklokka for å be de gående slippe deg frem på fortau i og med at fortauet først og fremst er for de gående.

I gangfelt

Loven sier: Det er tillatt å sykle over gangfelt, men husk at bilistene ikke har vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående der bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du faktisk gå av sykkelen og trille den.

Sykling i kryss

Loven sier: Ved sykling i veikryss gjelder samme regler som for andre kjørende med hensyn til å gi tegn, vikeplikt og plassering. I tillegg har syklister som eneste kjøretøy lov til å kjøre forbi til høyre for andre kjøretøy foran kryss.

Godt råd: De fleste alvorlige sykkelulykker skjer i kryss. Det er derfor viktig for syklister å være ekstra oppmerksomme her. Du bør sørge for at andre trafikanter ser deg, og at du gir tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre.

Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden. Men pass på at bilisten har sett deg og ikke plutselig svinger til høyre. Se også opp for møtende bilister som skal svinge til venstre. Vær sikker på at disse har sett deg og viker for deg.

Skal du svinge til venstre bør du legge deg i venstre fil i god tid. Det er også viktig å sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan passere deg på venstresiden. Vik også for møtende trafikk.

Sykling i rundkjøringer

Loven sier: Det finnes ikke spesifikke regler for sykling i rundkjøring. Reglene for vikeplikt, plassering og tegngiving gjelder som i andre kryss.

Godt råd: Vær oppmerksom som syklist. Sørg for at du synes godt og at du ikke ligger skjult bak andre kjøretøy. Ligg i midten av din kjørefil både på vei inn mot og inne i rundkjøringen. Gi tegn til venstre dersom du skal mer enn halvveis rundt. Vis tydelig tegn til høyre når du skal sykle ut av rundkjøringen. Du bør ikke sykle ytterst langs høyre kant i rundkjøringen fordi bilistene ikke vil være oppmerksomme på deg.

Du kan velge å sykle på fortauet rundt rundkjøringen og krysse gatene enkeltvis. Da må du være spesielt oppmerksom på biler som skal ut av rundkjøringen. For å få samme rettigheter som gående må du gå av sykkelen og trille den.