Om ønskelig, skal sosialtjenesten bistå med å etablere et behandlingsopplegg. Dette opplegget kan blant annet omfatte oppnevning av støttekontakt, etablering av støtteopplegg på arbeidsplassen, fritidstiltak, skaffe bolig og tjenester fra andre deler av kommunalt hjelpeapparat

Rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

Ansvaret for tjenestene er blitt endret fra å være hjemlet etter sosialtjenesteloven (kommuneansvar) til å bli definert som spesialisthelsetjeneste i henhold til spesialisthelsetjenesteloven. Tjenestene fikk i loven betegnelse ”tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk”.

Tverrfaglig spesialisert behandling omfatter avrusning, akutt behandling, utredning og spesialisert behandling (poliklinisk eller institusjon), institusjonsplasser der rusmiddelavhengige kan holdes tilbake uten eget samtykke (tvang) og legemiddel¬assistert rehabilitering.

Når det er behov for rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, er det enten sosial¬tjenesten i kommunen eller lege som kan foreta henvisningen til tverrfaglig spesialisert behandling i spesialist¬helsetjenesten. En slik henvisning kan også fortas av andre deler av spesialisthelsetjenesten. En henvisning fra sosialtjenesten eller lege til tverrfaglig spesialisert behandling skal sendes til egne vurderingsinstanser i spesialist¬helsetjenesten. Ved disse vurderingsenhetene skal, i samarbeid med pasienten og henviser, behandlingsbehovet vurderes og retten til nødvendig helsehjelp. En slik vurdering skal, etter pasientrettighetsloven foretas innen 30 virkedager. Dersom man har fått rett til nødvendig helsehjelp, skal det settes en frist for når behandling senest skal setter i verk. Denne fristen skal fastsettes ut fra en individuell vurdering. Dersom behandlingen ikke har startet innen den fristen som er fastsatt, kan pasienten henvende seg til NAV ved Enhet for Pasientformidling for å få tilbud om behandlingsplass innen 48 timer.

Trenger du hjelptiltak

Det beste er at du gjør avtale om samtale på forhånd med mail eller telefon – slik er vi sikker på å gi deg best service.
Alternativt møt direkte hos NAV Eigersund

Kommunalt samarbeid

Aktuelle linker