Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6a

Beskrivelse av tjenesten

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendige helsetjenester i hjemmet.

Helsetjenester gis til syke og funksjonshemmede i eget hjem hele døgnet. Du må bo eller midlertidig oppholde deg i Eigersund kommune. Tjenesten skal bidra med forebyggende tiltak, opplæring, veiledning, rehabilitering og pleie i alle livets faser.

Blodprøver, injeksjoner og sårskift tas fortrinnsvis på legekontor. Måling av blodtrykk, puls og blodsukker er undersøkelser som skal faglig begrunnes og gjøres som et ledd i en medisinsk observasjon, og /eller oppfølging. Vi kan ikke avtale å gi hjelp på nøyaktig bestemte klokkeslett. Vi har ikke mulighet til å følge/kjøre til undersøkelser, lege og tilsvarende.

Vurderingsmomenter

Tjenesten skal bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem. Tjenesten skal bidra til at du blir mest mulig selvhjulpen.

Om du får tildelt hjemmesykepleie beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

  1. hvilke typer helsetjenester det er behov for, og hvor omfattende behovet er,
  2. om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
  3. om alternativer til hjemmesykepleie er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig; eksempelvis: Rehabiliteringstiltak, forebyggende tiltak, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi,
  4. hvilke ressurser/hjelp du har fra eget nettverk/familie.

All hjelp tildeles etter en individuell og faglig vurdering, hvor det tas hensyn til din helse og funksjonsevne.

Behovet for hjelp vurderes kontinuerlig.

Forventninger og krav til deg som mottar hjemmesykepleie

  • Du må være villig til å møblere/eller ta imot hjelpemidler også av hensyn til ansattes
  • arbeidsforhold. (jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser).
  • Du må melde fra når du er borte, eller har besøk på avtalt tid for hjelp.
  • Husdyr holdes adskilt fra de ansatte.
  • Dersom du røyker må du lufte før hjemmesykepleien kommer. Ansatte har rett på et røykfritt miljø.
  • Adkomst til boligen må ha fremkommelig vei, synlig husnummer og utvendig lys

Tjenesten skal dersom det er hensiktsmessig, gis som opplæring. Ved oppstart av hjemmesykepleie, inviterer vi deg og eventuelt pårørende/nettverk til et samarbeidsmøte. Du tas på denne måten med på råd når hjelpen skal planlegges eller allerede tildelt hjelp skal endres.

Egenbetaling

Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten.

Relaterte lenker

Hjemmesykepleien i Eigersund