Etter at langsiktig løsning er avklart i egen sak i september, veien videre for rådhuset, vil det bli vurdert om det er behov for trinn 2 for lukking av avvik på rådhuset.

Som arbeidsgiver er Eigersund kommune forpliktet i lov å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Dette innebærer at forhold som kan påvirke ansattes helse skal utbedres, og kommunen må etterleve arbeidsmiljølovens krav om full trygget mot fysiske og psykiske skadevirkninger på jobben. Kommunen er forpliktet til å lukke avvikene, og rådmannen anser dette som en del av sin handlingsplikt som utøvende arbeidsgiver

Manglene og avvikene på rådhuset er såpass omfattende at det er iverksatt strakstiltak. Det er en rapport fra bedriftshelsetjenesten som danner grunnlag for vurderingene og som ble igangsatt etter forverring av situasjonen. Når slike behov oppstår, lukkes avvik innenfor gjeldende rammer så langt det er mulig. I dette tilfellet er det imidlertid nødvendig med ytterligere tiltak, for å kunne lukke avvikene. 

Politiske dokumenter

Formannskapets møte 21. august 2019

Bakgrunn

For en tid tilbake igangsatte rådmannen en tverrfaglig kartlegging som viste at tilstanden i mange kommunale bygg ikke tilfredsstilte gjeldende krav verken for miljørettet helsevern for brukere og for ansattes arbeidsmiljø. Dette gjelder fortsatt ettersom de langsiktige løsningene tar tid. Strategien som ligger til grunn etter kartleggingen, er å ta bygg for bygg skikkelig slik at løsningene som velges er solide og bærekraftige. Videre vektlegges det at alle ansatte skal ha lovlige, forsvarlige og funksjonelle arbeidsplasser. 

Omfattende avvik over år på mange arbeidsplasser var altså bakgrunnen for en tverrfaglig kartlegging og vurdering av bygningsmassen som rådmannen igangsatte. Dette resulterte i en prioriteringsliste for byggeprosjekter som bygg og eiendom har utarbeidet i tett samarbeid med daværende bedriftshelsetjeneste mfl. Konsekvensene av tidsperspektivet på de langsiktige løsningene tilsier at vi må påregne å igangsette midlertidige og avbøtende tiltak der det er mulig og påkrevd. 

PRI. Prosjekt Lang sikt Kort / Mellomlang sikt
1 Forprosjekt Grøne Bråden skole og Husabø-skolene Forprosjekt startet opp i 2018, ledes av Rambøll Byggtekniske avvik behandles fortløpende (Eksempel: Brann, elektro etc.,)
2 Forprosjekt Lysgården/Tyrigården Konkludert med at eksisterende bygg ikke kan rehabiliteres. Anbudsdokumenter til Forprosjekt “Nytt aktivitetssenter” er utarbeidet. Avklare prosjektgjennomføring (prosjektstab/Rambøl) Aktivitetsenteret har flyttet til midlertidige lokaler i påvente av nybygg.
3 Personalrom - Ekornveien Påbygg bestilt av entreprenør etter konkurranse. Entreprenør er i gang med nødvendige søknader Tilpasser driften best mulig fram til personalrom foreligger. 
4 Frivilligsentral Startet opp forprosjekt 2018, egen tverrfaglig sak 2019(KS-023/19). Er i gang med å flytte Frivilligsentralen til der helsestasjonen tidligere holdt til. Tegninger er utarbeidet, revidering av tegninger skjer i samarbeid med Frivilligsentralen Møteaktivitet er flyttet til andre lokaler. Ansatte sørger for hyppig utlufting av lokalene.
5 Rådhuset Ikke igangsatt, avventer ledige ressurser Jobbes med strakstiltak*
6 Fjellheim Ikke igangsatt, avventer ledige ressurser. Skal ta prøver av betong.
7 Ventilasjon, Rundevoll skole Ikke igangsatt, avventer ledige ressurser Vurderer lufting ved behov.
*Arbeidstilsynet også gitt pålegg med frister for ny brannstasjon og ny teknisk base (vei og utemiljø mfl) og disse er under planlegging nå. I tillegg kommer ny Eigerøy skole som også er et større prosjekt som er viktig for inneklima og arbeidsmiljø for både elever og ansatte.

Som det fremgår av oversikten, står rådhuset på prioritetslisten som nr. 5. Alle større byggeprosjekt med høyere prioritet er igangsatt og vil ferdigstilles som planlagt uavhengig av skissert løsning for lukking av avvikene på rådhuset. 

Nærmere om HMS-avvikene

Bedriftshelsetjenesten har gjennomført kartlegginger av inneklima på rådhuset, og det er også gjennomført en eksternbyggeteknisk tilstand av bygget. I hovedtrekk gjelder utfordringene:

  • Svakt ventilasjonsanlegg og dårlig/manglende luftutskiftning i deler av 4. etasje. Også sentralt område i 3. etasje har for dårlig ventilasjon
  • Fuktskader i bygget som har resultert i store mengder skadedyr (sølvkre)
  • Temperaturutfordringer som overstiger Arbeidstilsynets anbefalinger
  • Trekk fra vinduer
  • Heisen er ikke driftssikker
  • Elektriske mangler som gjør at anlegget ikke tilfredsstiller gjeldende elektroteknisk norm
  • Defekt eller manglende solavskjerming
  • Helsemessige plager blant ansatte som kan ha årsakssammenheng med inneklima på arbeidsplassen: Hodepine, tretthet, endringer i slimhinne og andre luftveisplager.

I kartleggingsarbeidet som er gjort på rådhuset er det spesielt manglende temperaturregulering og ventilasjon som har stor påvirkning på ansattes helse. Dagens ventilasjonsanlegg har en anbefalt levetid på 25 år. Anlegget har vært i drift siden 1986 og fungerer ikke i forhold til antall ansatte.

I perioden som bedriftshelsetjenesten gjorde luftmålinger (oktober/november), hadde flere kontorer i hele perioden temperaturer langt over Arbeidstilsynets anbefalinger(22 °C) og 26 °C som er øvre anbefalte grense. I måleperioden var for øvrig utetemperaturen kun 1,0 – 11,1 °C, noe som tilsier at situasjonen er ytterligere forverret i sommerhalvåret.

Lukke avvik på mellomlang sikt

Rådmannen har lagt vekt på å samle mest mulig av relevante tjenester i ett bygg, noe som er mulig i Lerviksgården. Ut fra en samlet og fremtidsrettet løsning, omfatter skissert løsning at politisk ledelse, rådmann, politisk sekretariat, kommunikasjon og dokumentsenteret (som bør være samlet) flyttes til lokaler som PP-tjenesten benytter, noe som også er nærmere kommunens veiledningstorg. PP-tjenestens kjernevirksomhet innebærer at de ikke i samme grad har behov for lokalisering i Lerviksgården som de nevnte funksjonene. Etter en midlertidig mellomløsning, er skissert løsning derfor at PP-tjenesten flyttes til nye lokaler i Nesgården. Løsningen omfatter også en omdisponering av lokalene som kommunal legepraksis benytter i Lerviksgården, og som ikke benyttes alle arbeidsdager. Den kommunale legepraksisen vil da bli samlokalisert med Eigersund kommunale legesenter i eksisterende areal i Svandalsgården, noe som kan gjøres gjennom noen mindre tilpasninger. Dette vil også gi den positive bieffekten at det vil styrke det kommunale legetilbudet med et større fagmiljø og mindre sårbarhet ved eksempelvis sykdom/fravær både for legene og for de kontoransatte. 

Etter noen mindre tilpasninger av lokalet som nå brukes av den kommunale legepraksisen, vil det være mulig å plassere hele staben til Kultur og oppvekst (KO) i disse lokalene. Også her vil vi få en positiv bieffekt ved at KO stab, kulturkontoret og Helse og omsorg (HO) stab da vil være samlokalisert.

Veien videre for rådhuset og behovsdekning på lang sikt

Vurdering av nytt rådhus inngår i dagens mulighetsstudier i forbindelse med kommuneplanen og eget vedtak om utredning. På lang sikt er det behov for å vurdere en totaloppgradering av dagens rådhus opp mot alternativ bruk av dagens rådhustomt og samlokalisere tjenestene i nytt bygg (for eksempel gjennom kjøp eller nybygg i sentrum). Rådmannen vil fremme en egen politisk sak om veien videre for rådhus i september 2019.