Høring og offentlig ettersyn - 19820004-02 Detaljregulering gang- og sykkelvei - Rv 426 Nyåskaiveien - Eigerøy bru

Planteknisk utvalg har i møte 24.01.2022, sak 006/22 vedtatt at forslag for detaljregulering gang- og sykkelvei - Rv 426 Nyåskaiveien - Eigerøy bru med tilhørende plankart og bestemmelser datert 17.11.2021 og planbeskrivelse datert 11.11.2021 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og
bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

På strekningen Nyåskaiveien til Eigerøy bru er det i dag kun et smalt fortau på østsiden av Rv 426 Hovlandsveien. Med hensyn til sikkerhet, trygghet og fremkommelighet er det et lite attraktivt tilbud til myke trafikanter og en dårlig løsning for syklister. Hensikten med planen er derfor å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs strekningen, ved å sikre arealer for gang- og sykkelvei langs Hovlandsveien, fra Nyåskaiveien til Eigerøy bru.

Reguleringsplanen legger opp til en gang- og sykkelveg på østsiden/sjøsiden fra Nyåskaiveien til Eigerøy bru. På grunn av svært krevende terreng og anleggstekniske forutsetninger ble det konkludert med at gang- og sykkelveg på 2,5 – 3,0 meter, fremfor gang- og sykkelløsning med sykkelfelt og fortau på 5 meter, er den mest gunstige løsningen i dette tilfellet og som er realiserbar.
 
Forslaget til reguleringsplanen med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 01.02.22-15.03.22. Plankart, bestemmelser og sak er også lagt ut her på våre hjemmesider, og du finner også informasjon om prosjektet på vegvesenet sine hjemmesider her Rv. 426 Nyåskaiveien–Eigerøy bru | Statens vegvesen

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 15.03.2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med planleggingsleder i vegvesenet, Annbjørg Svendal, på epost annbjorg.svendal@vegvesen.no eller telefon 412 54 993. En kan også ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Nytt dokument lagt inn 24. februar 2022

Skjema for merknader