I resten av kommunen (Sone 1) er minstearealet for hjort i dag 3000 dekar. Valdet mener at behovet for reduksjon også bør vurderes i sone 1. Administrasjonen i Eigersund kommune mener tidspunktet for å endre på minsteareal nå er ugunstig, og foreslår i utgangspunktet at minstearealet i sone 1 beholdes uendret, mens minstearealet i sone 2 senkes til 1500 dekar.

Bestemmelser om jaktåpning og minsteareal er for hjortevilt fastsettes som lokale, kommunale forskrifter. Hjemmelen til å endre minstearealet er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6. Når høringsfristen har utgått behandles saken politisk og en eventuell endring av minstearealet vedtas i planteknisk utvalg.

Hjorten opptrer med svært ulike tettheter i ulike deler av kommunen og uavhengig av hva minstearealet fastsettes til, vil det noen steder være behov for å benytte § 7 (fravik fra minstearealet) i forskriften, slik at en fortløpende oppnår en kvotetildeling som står i forhold til bestandsvariasjoner og eventuelle beiteskader i de ulike områdene.

Hele høringsnotatet samt forslaget fra Skailand-Hæstad hjortevald finner du ved å følge linken under artikkelen. Ved spørsmål kan du også ta kontakt med kommunen på post@eigersund.kommune.no. eller tlf. 51 46 83 23/46 63 16 36.

Uttalelser til saken sendes på e-postadressen over eller som papirpost til Eigersund kommune,PB 580, 4379 Egersund.  Høringsfristen er satt til 23. februar 2022.