Forslaget går ut på å erstatte dagens Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund med en forskrift som i større grad reflekterer brannvesenets arbeidsmetode, risikovurdering av tilsynsobjekt. Den nye forskriften inkluderer boenheter for personer som faller innunder særskilt utsatte og sårbare grupper i forhold til å omkomme i brann og andre områder hvor risikovurdering kan tilsi at tilsyn er et fornuftig verktøy for å forebygge branner og ulykker, i tillegg til tett trehusbebyggelse med fare for områdebrann.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Merknader kan avgis elektronisk til post@eigersund.kommune.no eller med brev til Eigersund Brann og Redning postboks 580, 4379 Egersund.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kommunens postliste. Frist for å avgi høringsuttalelse er 31.07.2020. 

Eigersund brann og redning vil deretter sammenstille høringsuttalelser og forberede en politisk sak til Planteknisk utvalg sitt møte 21. september og til Kommunestyret sitt møte 28. september. Det er Kommunestyret som kan fatte endelig vedtak om ny forskrift med hjemmel i Brann og eksplosjonsvernloven §13 fjerde ledd. 
 
Ny forskrift vil deretter kunngjøres i Norsk Lovtidend.
 

Høringsdokumenter