Høring og offentlig ettersyn – Detaljregulering for ny atkomstveg til fritidsboliger gnr.60 bnr.36, Sandarnes

Planteknisk utvalg vedtok på møtet den 20.03.23, sak 031/23, å legge detaljregulering – ny adkomstveg til fritidsboliger gnr.60 bnr.36, Sandarnes ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planen legger til rette for ny atkomstveg til 10 nye fritidsboliger. Den opprinnelige adkomstvegen som er regulert i plankartet i dag er bratt og smal. Ny foreslått atkomstveg vil gi bedre fremkommelighet til fritidsboligene og vil også kunne brukes som atkomstveg til utvidelse av hyttefeltet dersom det skulle åpnes opp for dette i kommunedelplanen for fritidsbebyggelse.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene samt at de er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 16 Mai 2023. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 995 38 988.

Relaterte dokumenter