Planteknisk utvalg vedtok på møte den 13.02.2024, sak 010/24, å legge detaljregulering for boliger Hestnesveien 21 – gnr.13 bnr. 460, 485 og 2412 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av to mindre eneboliger på eiendom 13/485, bebyggelsen på gnr. 13/460 videreføres og en legger til rette for ny felles avkjørsel fra Hestnesveien for å betjene de nye boenhetene. 

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene samt her på nettsidene. 

Uttalelser/merknader
Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 23 april 2024. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 995 38 988. 
 

Relaterte lenker
Detaljregulering Hestnesveien 21 - Plankart.pdf
Detaljeregulering Hestnesveien 21 - Reguleringsbestemmelser.pdf
Detaljregulering Hestnesveien 21 - Planbeskrivelse.pdf
Detaljregulering Hestnesveien 21 - Kommentarer til innspill.pdf
Detaljregulering Hestnesveien 21 - Risiko- og sikkerhetsanalyse.pdf
Detaljregulering Hestnesveien 21 - ROS-analyse Vedlegg - Utsjekksskjema for omr†deskredfare.pdf
Detaljregulering Hestnesveien 21 - Mulighetsstudie.pdf
Detaljregulering Hestnesveien 21 - Saksfremlegg - 1. gangsbehandling.pdf