JUUL | FROST Arkitekter gir med dette, på vegne av SV Betong, melding om oppstart av reguleringsplan i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven for Detaljregulering for gnr.:/bnr.: 46/571 mfl. Humlestadgaten m.m, Eigersund kommune. Plannummer 19460001-01

Planområdet

Planområdet ligger langs Jernbaneveien (FV44) på Havsøya mellom Egersund Stasjon og Egersund Sentrum.

Planområdet omfatter en rekke eiendommer på Varberg/Humlestad og utgjør et areal på ca. 9,8 daa. Planens avgrensing er vist med svart, stiplet linje.

Formålet med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn blokkbebyggelse med tilhørende funksjoner på eiendom med gnr.:/bnr.: 46/571, 46,572, 46/594 samt 46/436. Eksisterende bebyggelse på eiendommene forutsettes revet. Øvrig eksisterende bebyggelse innenfor planområdet tegnes opp i tråd med gjeldende planer og dagens situasjon. Resterende eiendommer er tatt med ettersom det i planarbeidet skal det avklares om mulighet for adkomst fra Vågsgaten til planområdet.

Høringsfrist

Høringsfrist er satt til 07.09.2016

Har du innspill til planarbeidet?

Dersom du har innspill som kan være viktige ved utarbeiden av planforslaget kan du sende dem til Juul Frost Arkitekter, Refshalevej 147, 1432 København K, Danmark eller som e-post til info@juulfrost.dk, Att. Søren Arildskov.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til info@juulfrost.dk Att. Søren Arildskov eller til Juul Frost Arkitekter, Att. Søren Arildskov, Refshalevej 147, 1432 København K, Danmark.

Relaterte dokumenter