Alle søknader og forslag sendes på e-post til post@eigersund.kommune.no, eller med brev til Eigersund kommune v/Kulturkontoret, Postboks 580, 4379 Egersund.Frist for søknad og forslag er innen 1. oktober 2018

 

Kulturstipend

Stipendet kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidede kulturområdet. Søknaden må være skriftlig begrunnet.

 

Idrettsprisen

Formål

Kommunens og idrettsrådets idrettspris skal hedre fremragende prestasjon av enkeltpersoner eller lag i Eigersund kommune. Prisen skal tildeles utøvere, individuelt eller lagmessig, av de største prestasjonene innenfor idretten.

Utvelgelse og utdeling

Forslag til kandidater fremmes til Eigersund idrettsråd. Styret i Eigersund idrettsråd og leder av kulturkontoret drøfter og vedtar ved votering. Prisen (pengebeløp og diplom) overrekkes av ordfører ved Eigersund idrettsråd sitt årsmøte.

Kriterier

Kandidatene må være medlem av en organisasjon i Eigersund kommune, være bosatt i Eigersund kommune, eller på annen måte ha en sterk tilknytning til kommunen. Det stilles ikke krav til at kandidatene må være organisert under NIF.

Kandidatene skal ha utmerket seg på nasjonalt eller internasjonalt nivå innenfor det siste året. Idrettsprisen kan gis til flere kandidater samme år, pengebeløpet deles da mellom utøverne/lagene.

 

Innsatsprisen

Formål

Kommunens innsatspris skal hedre personer eller grupper som har gitt/gir en ekstraordinær innsats for kommunens foreningsliv, for grupper i lokalsamfunnet eller for innbyggerne generelt.

Utvelgelse og utdeling

Forslag til kandidater fremmes til Eigersund kommune. Kulturkontoret og frivilligsentralen innstiller til Levekårsutvalget som fatter vedtak. Prisen (pengebeløp og diplom) overrekkes på det siste kommunestyremøte før jul.

Kriterier

Kandidatene skal ha utvist en ekstraordinær og uselvisk innsats i det lokale foreningslivet, for grupper i lokalsamfunnet, eller for innbyggerne generelt.

 

Kulturprisen

Formål

Kommunens kulturpris skal hedre personer eller grupper som har gjort/gjør en særlig verdifull innsats for kulturlivet i kommunen.

Utvelgelse og utdeling

Forslag til kandidater fremmes til Eigersund kommune. Kulturkontoret innstiller til Levekårsutvalget som fatter vedtak. Prisen (pengebeløp og diplom) overrekkes på det siste kommunestyremøte før jul.

Kriterier

Prisen skal tildeles aktører innen det sektororienterte kulturbegrepet, som omfatter kunstneriske uttrykk og artistisk bearbeidelse.
Kandidatene skal ha bemerket seg, til glede og inspirasjon for lokalsamfunnet.