Hensiktsmessig bruk av digitale verktøy er en viktig forutsetning for å nå målene om gode og helhetlige helse- og omsorgstjenester i Eigersund kommune.

Samfunnsutviklingen innebærer et økende antall eldre innbyggere og stadig flere med behov for bistand og tilrettelegging. Med begrensede økonomiske ressurser og mangel på nok kvalifiserte omsorgsarbeidere til å møte disse behovene, spiller gode IKT-løsninger en sentral rolle i kommunens tjenesteproduksjon og videreutvikling av denne.

Relaterte dokumenter

IKT strategi for helse og omsorg.pdf