Fordelingen mellom små og stor barns plasser varierer noe de ulike år ut fra behov og søkere. Vi har fast avdelingsstruktur hvor gruppene organiseres og settes sammen ut fra barnegruppene det enkelte år.

Barnehagen har et stort todelt uteområde.  Et område med tradisjonell barnehagelekeplass og et stort grøntområde med busker, gapahuk og noen lekeapparat.  Barnehagen ligger flott til med skogen som nærmeste nabo. Naturavdelingen har eget bygg på barnehagens område.

Vårt fokus er å gi barnet opplevelser og inntrykk som kilde til positiv utvikling og læring. Vi jobber bevisst med å være en tilknytningsbasert barnehage og har dette som grunnlag for tilvenning og vårt samspill med barna. Lek er en viktig kilde for trivsel og utvikling og preger hverdagen vår sammen med  faste hverdagsaktiviteter og gjennomgående innhold som bl.a. samling, klubb og tur.

Opptakskriterier

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at gruppesammensetningen m.h.t. alder, kjønn, særskilte behov og lignende blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas på en skikkelig måte. I hovedregelen bør opptak kun gjøres av barn som er bosatt i Eigersund kommune.  Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:

1. Barn med rettigheter etter §13 i Lov om barnehager
- Barn med nedsatt funksjonsevne
- Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd
2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen   
- Barn av styremedlemmer har førsteprioritet dersom to barn står likt.
3. Barn av personalet kan gis prioritet
4. Barn som for øvrig står på barnehagens vesteliste.

Foreldrebetaling

Betalingssatsene fastsettes av eierstyret i Lykkeliten SA. Det betales for 11 måneder i året og frem til 15.august det året barnet begynner på skolen.  En andel i barnehagen koster kr 4000,- Andelen gir søskenprioritet, og betales tilbake når barnet slutter i barnehagen.

  • Foreldrebetaling  Kr. 3135,- pr mnd (11.mnd)
  • Matpenger kr. 350,- pr mnd
  • Søskenmoderasjon 30 % på barn nr. 2 og 50 % på barn nr. 3

Søknadsprosedyre

Det søkes om plass i barnehagen på fastlagt skjema for samordnet opptak, Eigersund kommune. Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen ut fra innkommende søknader og etter opptakskriteriene fastsatt av styret i Lykkeliten SA. Barn som tas opp i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder, eller til plassen blir sagt opp og andelen innløst.

Søkere som har fått avslag på barnehageplass ved hovedopptaket har klagerett. Klagen må fremsettes skriftlig til kommunen. Kommunen forelegger klagen for barnehageeier.

Åpningstider

Åpent 06.30-16.30

Beliggenhet

Vi holder til i Lygre med adresse Myllarsbakken 1 – 3 km fra Egersund sentrum. Følg rv.44 fra Egersund sentrum mot Hauge i Dalane, ta til høyre etter 1,7 km. Branehagen ligger på høyre side, 1,3 km lengre fremme.

Velkommen som søker til vår barnehage!

Hjemmesider

Mer informasjon om barnehagen, finnes på vår hjemmeside lykkeliten.com.