Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Praktisk bistand / opplæring for funksjonshemmede i bolig

Praktisk bistand / opplæring for funksjonshemmede i bolig

print.png email  .png

Praktisk bistand og opplæring er begreper som brukes på ulike former for hjelp som den enkelte bruker mottar i sitt eget hjem. Tjenestens omfang kan variere fra noen få timers veiledning pr. uke til bistand døgnet rundt. Praktisk bistand og opplæring gis etter individuelle vedtak basert på en individuell vurdering, jfr. Lov om sosiale tjenester kapittel 4.

Det primære formålet med denne tjenesten er å kompensere for den enkelte brukers manglende evne til å ivareta egenomsorg og mestre dagliglivets ulike gjøremål. Så langt som mulig skal disse tjenestene bistå brukeren til å utvikle større grad av selvstendighet gjennom egenmestring og til å opprettholde allerede innlærte ferdigheter.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte sonekontoret der søkeren bor. Opplysninger om hvilket sonekontor søker tilhører, fås ved ekspedisjonen på Rådhuset, Bøckmansgt.2, på tlf 51 46 80 00. Åpningstid: hverdager 8.00-15.00. Telefaks: 51 46 81 09.

Målgruppe:

Hovedmottakerne av denne type tjenester er personer med psykisk utviklingshemming men tjenestene vil også være aktuelle for andre brukere. Blant annet for personer med psykiske lidelser og personer med omfattende fysiske funksjonshemninger.

Saksgang / fremgangsmåte:

Det må foreligge en egensøknad fra bruker eller verge, hjelpeverge, pårørende eller helse- og sosialpersonell på vegne av brukeren. Personell fra aktuell sone foretar et kartleggingsbesøk hos bruker for å vurdere nødvendige tiltak og omfang av tjenestetilbud.

Kriterier og vilkår:

Tildeling av praktisk bistand og opplæring foretas etter en individuell vurdering og der det foreligger et særlig hjelpebehov. Det tas spesielt hensyn til manglende evne til å ivareta egenomsorg og til å mestre dagliglivets ulike gjøremål.

Pris for tjenesten:

·Det kreves ikke vederlag for den delen av tjenesten som er en del av opplæring eller der den praktiske bistanden først og fremst gjelder personlig omsorg og hygiene.

·For brukere med psykisk utviklingshemming over 50 år kreves det vederlag for praktisk bistand som er knyttet til jevnlig vedlikehold av hjemmet. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret. Nærmere informasjon om betalingssatser og lignende vil du få fra sone-kontoret.

Søknadsbehandling:

Soneleder avgjør søknader om tildeling av praktisk bistand og opplæring. I enkelte tilfeller vil det være leder av psykiatritjenesten som behandler denne type tjenester.

Søknad sendes til:

Søknad om praktisk bistand og opplæring sendes til Eigersund kommune, levekårsavdelingen, Pb. 70, 4379 Egersund.

Klagemulighet:

Ved klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til Eigersund kommune v/levekårsavdelingen. Klageinstans er Fylkesmannen i Rogaland.

Gjeldende lov og regelverk:

Praktisk bistand og opplæring tildeles etter Lov om sosiale tjenester § 4-a.

Generell informasjon:

Som tidligere nevnt er praktisk bistand og opplæring etter sosialtjenestelovens § 4a tjenester som gis til brukere som trenger hjelp for å kunne mestre dagliglivets ulike krav slik at de kan fungere på en rimelig måte i sin egen bolig. Hovedsiktemålet med hjelpen de mottar er å lære brukeren til å mestre flest mulig av de daglige aktivitetene samt i størst mulig grad å vedlikeholde de ferdig-hetene den enkelte bruker tidligere har lært.

Det brukes mange ulike begreper på denne type tjenester men i hovedsak kan de inndeles på følgende måte:
Praktisk bistand innebærer hjelp til å ivareta egenomsorg og personlig stell og/eller oppgaver som er knyttet til jevnlig vedlikehold av hjemmet.
Opplæring innebærer at tjenesten tilrettelegges slik at brukerne mottar opplæring i dagliglivets gjøremål for å kunne bli mest mulig selvhjulpen.

I de fleste tilfellene vil begge tjenestetypene kunne kombineres og gis som en helhet. Tjenestens innhold skal utformes i samråd med bruker og/eller brukers representant

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Jan Petter Leidland - ( jan.petter.leidland@eigersund.kommune.no )

Relaterte dokumenter

 

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 8. november 2013