Universell utforming

Universell utforming er blitt et nasjonalt satsingsområde. Det ambisiøse hovedmålet er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Denne overordnede nasjonale satsingen får naturlig nok store konsekvenser på både regionalt og lokalt nivå.

Også i Eigersund kommune vil satsingen på universell utforming bli et viktig satsingsområde i mange år fremover. Høsten 2010 ble Eigersund kommune godkjent som en av 6 pilotkommuner for universell utforming i Rogaland. Pilotkommunestatusen gir blant annet kommunen tilgang til hjelp og veiledning fra Rogaland fylkeskommune og fra tidligere pilotkommuner som Time og Klepp. I tillegg arrangeres egne pilotkommunesamlinger der også sentrale statlige aktører deltar. Pilotkommunene har også mottatt ekstra statlige tilskudd i forbindelse med dette prosjektet.

Bakgrunn for tilgjengelighetsprisen

Det lokale arbeidet med universell utforming lokalt vil kreve en mangeårig, tverrfaglig og tverretatlig satsing i en godt koordinert form for å lykkes. Mange bra ting har skjedd lokalt hva angår universell utforming. Men en serie små og store utfordringer står og venter både for Eigersund kommune og mange andre aktører. I den forbindelse er publisitet og generell oppmerksomhet rundt universell utforming spesielt viktig. Ikke minst positiv oppmerksomhet. Og det er en av grunnene til at Eigersund kommune nå har opprettet en slik tilgjengelighetspris. Det må i den forbindelse understrekes at selv om satsing på universell utforming har som utgangspunkt å bedre forholdene for personer med funksjonsnedsettelse, så viser erfaringene innen arbeidet med universell utforming at denne type tiltak gir positive effekter for alle innbyggerne. Ikke minst for eldre personer og for barn.

Eigersund kommunes tilgjengelighetspris skal tildeles den enkeltperson, organisasjon, bedrift, kommunal eller annen offentlig etat som har gjort en verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten i lokalmiljøet for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser. Samtidig er det ønskelig at denne prisen blir en stimulans for det løpende arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune på bred basis. For eksempel forbedret tilgjengelighet i forhold til boliger, bygninger, utesteder, kultur, friluftsliv, idrettanlegg, informasjon, nærpersoner m.m.

Aktuelle kriterier

Følgende kriterier er godkjente av Felles brukerutvalg og legges til grunn i forbindelse med vurdering av aktuelle kandidater til tilgjengelighetsprisen i Eigersund kommune:

  • Tiltaket skal komme flest mulig brukere til gode.
  • Kvaliteten på tiltaket må være av høy standard.
  • Kandidaten har vist/viser en positiv holdning til å ivareta interesser og behov til personer med funksjonsnedsettelse.
  • Tiltaket er et bidrag, lite eller stort, til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse i samfunnet.
  • Personer med funksjonsnedsettelse eller deres organisasjoner har hatt innflytelse på utformingen av tiltaket.
  • Tiltaket viser at det ”lønner” seg å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse.
  • Tiltaket har en god praktisk løsning som glir naturlig inn i miljøet i henhold til god byggeskikk, estetisk utforming og natur- og miljøvennlig tilpassing.
  • Kandidaten har vist kreativitet og iderikdom i arbeidet med å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse.

Praktiske opplysninger

Forslag sendes Felles brukeutvalg og skal være kortfattede med begrunnelse. Adressen er: Eigersund kommune v/Felles brukerutvalg, Postboks 580, 4379 Egersund.

Prisen deles ut en gang hvert år under forutsetning av at det kommer inn forslag til kvalifiserte kandidater. Det er Felles Brukerutvalg i Eigersund kommune som utpeker vinneren av tilgjengelighetsprisen. Tilgjengelighetsprisen er på kr. 10.000. I tillegg mottar prisvinneren et diplom.

Dersom noen har behov for ytterligere informasjon om tilgjengelighetsprisen kan en få det gjennom henvendelse til Eigersund kommune ved førstekonsulent Jan Petter Leidland på telefon 51468084. Alternativt kan en ta kontakt med sekretær for felles brukerutvalg angående praktiske forhold knyttet til innlevering, utforming og oversendelse av forslag. Telefon 51468024.