Eigersund/Startsiden/Endring av BYA på Hovland Industriområde

Mindre reguleringsendring:

Endring av BYA på Hovland Industriområde

print.png email  .png
Hovland industriområde

Det er ønskelig å justere BYA fra 30% til 35%. Rådmannen vurderer at dette kan tas som en mindre reguleringsendring og innstiller på å vedta en justyeringen som omsøkt

Mindre reguleringsendring - endring av BYA fra 30% til 35% Hovland Industriområde

Vedtak

Ovennevnte sak har blitt behandlet og følgende vedtak ble fattet

Rådmannen vedtar etter delegert fullmakt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 19850004-03 - Hovland industriområde (7-5) som medfører en justering av BYA fra 30% til 35% jfr. søknad datert 05.02.2018.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygnings-loven §§ 12-12 og 12-14

Klageadgang

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås. De er også lagt ut på kommunens hjemmeside under Reguleringsplaner/kunngjøringer.

Relaterte dokumenter

Opprettet 6. februar 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 6. februar 2018