Det var kulturkonsulent Brit L. Kvassheim som i dag sendt ut denne informasjon til de idrettslagene som har fått tildelt halltid:

"Eigersund kommune vil nå åpne for at idrettslag igjen kan bruke kommunale idrettshaller, så lenge det skjer innenfor de rammer som regjeringen har bestemt skal gjelde for idrett. Dette for barn og ungdom under 20 år, samt toppidrettsutøvere som har egne bestemmelser.

At smittevernet blir ivaretatt på en god måte, er svært viktig og helt styrende for all vår virksomhet.

Vi kommer derfor til å ta utgangspunkt i den nasjonale veilederen som Helsedirektoratet har gitt ut, Smittevern for idrett (covi-19), sist oppdatert 13.8.2020. Veilederen er lagt ved som vedlegg og finnes på nett på denne lenken: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Det er viktig at alle idrettslag følger med på nettversjonen da den tidvis oppdateres med opplysninger for hvilke regler som gjelder for idretten.

For at vi skal å ha kontroll på at smittevernet blir ivaretatt og at alle er klar over hvilke regler som gjelder, arbeider vi med å lage et enkelt digitalt skjema der det enkelte idrettslag må bekrefte at de er kjent med hvilke smittevernsregler som gjelder for hallbruk. Dette vil ta utgangspunkt i sjekklisten og den enkle risiko og sårbarhetsanalyse som finnes på side 17-18 i den nasjonale veilederen. Begge sidene er lagt ved som vedlegg.

Skjemaet vil tidlig neste uke bli lagt ut på kommunens nettsider. Vi trenger et skjema fra de som har fått tildelt halltid, det vil si et for fotball og et for håndball etc.

Det vil også være mulig å få hjelp av kommunens Veiledningstorg om du trenger det når du skal fylle ut skjemaet.

Så fort skjemaet er lagt ut på våre nettsider, vil dere få melding om det.

Hensikten med å sende ut veilederen nå, er for å sikre at dere allerede nå kan begynne på de nødvendige forberedelser og tenker igjennom hvordan dere vil organisere smittevernet. Vi vet at Idrettsforbundet og særforbundene publiserer informasjon for sine idretter så vi oppfordrer dere til også å søke informasjon der.

Når skjemaet er sendt inn, vil kommunen ta en gjennomgang og dersom det er noe som er uklart, vil vi kontakte dere for å få avklart det slik at dere får en godkjenning. Så fort vi ser at smittevernet er ivaretatt i søknaden, vil dere få svar på epost. Dersom søknaden kommer fort inn og kan godkjennes uten merknader, tar vi sikte på at dere kan starte opp treningene i slutten av neste uke/uken etter dvs uke 35.

Som for andre områder, vil vi også ha kontroll og oppfølging av at smittevernet overholdes i praksis.

Digitalt informasjonsmøte
Vi vil i neste uke arrangere et digitalt informasjonsmøte på kveldstid der dere kan stille spørsmål til kommuneoverlegen og andre fagpersoner.

Bruk av garderober
Regjeringen åpnet 18. juni 2020 for at garderober i idrettshaller kunne holdes åpne. På grunn av at mange steder i kommunen nå er pålagt krav om forsterket renhold, er det et stort press på våre ansatte som driver med renhold. Dette kommer i tillegg til at det fortsatt er ferieavvikling for en del ansatte. Det er en av årsakene til at vi har valgt å åpne hallene kun for idrettslagene, men fortsatt la dem være stengt for skolene frem til 1. september. Slik som situasjonen er i dag, har vi derfor ikke mulighet til å tillate bruk av garderobene i hallene.

Dette arbeider vi med slik at dere kan få bedret tilbudet ved å også kunne bruke garderobene. Våre tiltak handler altså om forsvarlig smittevern og ingenting annet.  Samlet sett er vi avhengig av alles innsats, for å kunne få dette til med de faktiske mulighetene som finnes.

Møte med idrettsrådet
Torsdag neste uke skal kommunen møte idrettsrådet og der vil vi også diskutere hallbruk. Vi har ellers vært i dialog med leder for idrettsrådet om dette informasjonsskrivet."