Administrasjonen har 15.02.2017 oversendt kommunens årsregnskap for 2016 til Rogaland Revisjon IKS og det er nå under revidering i tråd med kommunelov og regnskapsforskrift.

Årsregnskapet viser et tilfredsstillende resultat. Det er en følge av at det i løpet av 2016 har vært gjennomført driftsreduksjoner og bruk av fondsmidler i henhold til politiske vedtak. Det har også vært foretatt driftsmessige endringer og det har vært, og er fortsatt, et høyt fokus på budsjettstyring og økonomikontroll. Det har ikke minst vært gjort en betydelig innsats av kommunes ledere og ansatte for å oppnå resultatet som nå foreligger. Driftsresultatet må også vurderes opp i mot at skatteinngangen ble nedjustert med totalt 8 millioner kroner i løpet av året.

Det tekniske beregningsutvalg for kommuner og fylkeskommunal økonomi anbefaler at en kommune bør ha et netto driftsresultat på 1,75% av samlede inntekter (endret fra 3% i 2014). I 2015 var vårt driftsresultat på 5,95%, mens vårt driftsresultat for 2016 er på 4,15%. Netto driftsresultat var i 2016 på 49.901.001 kroner, mens det for tidligere år har vært:

 • 68.693.758,96 kroner i 2015.
 • 2.833.417,56 kroner i 2014.
 • 12.296.322,58 kroner i 2013.
 • 19.688.850,66 kroner i 2012.

Samtlige avdelinger har et mindreforbruk i driften, en viser her til følgende oversikt (netto rammer for avdelingene, dvs. brutto driftsutgifter fratrukket egne inntekter):

Tabell.png

Det er for 2016 avsatt følgende beløp:

 • Til frie driftsfond: 50.549.660 kr (53.396.711 kr i 2015)
 • Til bundne driftsfond: 19.157.960 kr (25.051.187 kr i 2015)
 • Til investeringsregnskapet (overført fra drift): 1.843.309 kr

Disse avsetningene kommer i tillegg til mindreforbruket på 21.546.469 kroner. Ut i fra dette har vi et godt årsresultat for 2016 og hvor vi hele året har hatt god likviditet.

Årsakene til mindreforbruket i driftsregnskapet er relatert til flere forhold, noe vi kommer til å komme nærmere inn på i årsberetningen, men følgende forhold kan nevnes spesielt:

 • Fortsatt god økonomistyring. En viser til at flere avdelinger har hatt mindreforbruk i flere år.
 • Høyere inntekter enn budsjettert.
 • Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.
 • Engangsforhold knyttet til bla. skatteinngang.
 • Lavere inntektsutjevning i skatt pga. at høyere skatteinngang for landet enn oss.

Våre samlede driftsinntekter er i 2016 på 1,25 milliarder kroner.

Når det gjelder investeringsregnskapet for 2016 så er samlede utgifter på totalt 144.638.564 kroner – mot 153.752.068 kroner i 2015. Investeringsregnskapet i 2016 er samlet sett gjort opp med en udisponert beløp på 2.410.425 kroner – som kommunestyret skal ta stilling til disponering på.

Samlet langsiktig gjeld (lån) er for 2016 på totalt 1.024.067.000 kroner. En har da tatt hensyn til låneopptaket i 2016, som ble utbetalt 20.01.17.

Det presiseres at «Omstilling 2020» fortsetter som planlagt. Målet er å rigge organisasjonen for en fremtidig drift som koster mindre og samtidig er lovlig og forsvarlig. Vi har en rekke uløste utfordringer, deriblant store investeringsbehov pga. etterslep i vedlikehold og oppgraderinger. Her må vi lukke flere avvik, spesielt når det gjelder vedlikehold, inneklima og funksjonalitet i våre bygninger. Hovedfokus i omstilling og videreutvikling av dagens praksis er å:

 • legge om driften til bærekraftige løsninger som vi utvikler i fellesskap
 • sikre kontinuerlig forbedring med mennesker og deres behov i fokus
 • spille hverandre gode gjennom å ansvarliggjøre og dyktiggjøre alle involverte
 • utvikle et forsvarlig system for betryggende kontroll i henhold til Kommuneloven.

Rådmannens forslag til disponering av overskuddet i saken om godkjenning av regnskapet, vil omfatte omstilling, egenkapital til nødvendige investeringer, vedlikehold, andre justeringer som følge av lavkonjunktur samt avsetning til mulig etterbetaling av tilskudd til private barnehager for tidligere år.

Det påpekes at årsregnskapet ikke er revidert og endringer kan komme i forbindelse med revideringer. I henhold til forskrift er fristen for utarbeidelse av årsberetning 31.03.2017, mens frist for revidering er medio april.

Årsregnskap og årsberetning for 2016 skal behandles i Kontrollutvalget, Formannskapet og Kommunestyret i mai 2017.