Besiktigelse av eiendommene

Som en del av takseringsprosessen vil skatteeiendommene bli besiktiget i løpet av 2019. Det vil bli sendt ut eget brev med informasjon om dette i forkant av besiktigelsen. Firmaet Verditaksering Kjell Larsen AS er engasjert av kommunen til å foreta besiktigelsen. Etter besiktigelsen vil besiktiger utarbeide forslag til takst for eiendommen.

Sakkyndig nemnd fastsetter eiendomsskattetakstene

Kommunestyret har oppnevnt en sakkyndig nemnd til å stå ansvarlig for takseringsarbeidet. Nemnda består av 3 medlemmer, og fastsetter eiendomsskattetakst etter forslag fra besiktiger.

Spesielt for boligeiendommer

For boliger vil utskrivningen av eiendomsskatt fra og med 2020 bli basert på Skatteetatens beregnede markedsverdi. For de aller fleste boligene vil kommunen motta slikt grunnlag fra Skatteetaten. Boliger takseres derfor ikke av kommunen. Unntakene vil i hovedsak være våningshus og sekundærboliger som kommunen selv må taksere. 

Endringer i eiendomsskatteloven fra 1. januar 2020

Fra 1.1.2020 vil maksimal skattesats for kategorien boliger og fritidsboliger reduseres fra 7 til 5 promille. (I 2019 er skattesatsen for boliger og fritidsboliger i Eigersund kommune 4 promille.) 
Skattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger vil i tillegg få obligatorisk reduksjon på 30 %. 
Skattegrunnlaget vil da bli 70 % av Skatteetatens beregnede markedsverdi. For de eiendommene hvor kommunen ikke mottar beregnet markedsverdi fra Skatteetaten blir skattegrunnlaget 70 % av kommunal takst. 

Det er kun boliger og fritidsboliger med godkjente boenheter som vil bli berørt av disse endringene.

Prøvetaksering

Som et ledd i å kvalitetssikre metoden som skal brukes ved takseringen, vil det i løpet av august bli foretatt en prøvetaksering av utvalgte eiendommer.  Som en del av prøvetakseringen vil det bli foretatt utendørs besiktigelse. Denne besiktigelsen vil ikke bli varslet. 
Besiktigerne vil bære gule vester og ID-kort utstedt av kommunen. 

Prøvetakseringen kan også omfatte boliger som ikke skal endelig takseres av kommunen.

Klageadgang

Informasjon om ny eiendomsskattetakst og adgang til å klage på denne vil bli sendt ut i februar 2020.


Eventuelle spørsmål kan rettes til veiledningstorget, telefon 51 46 80 00, e-post: veiledningstorg@eigersund.kommune.no. 

 

Temaside om eiendomsskatt

Se også Eigersund kommune sin temaside for eiendomsskatt

Forklaring  av ord og begreper om formuesverdi finner du her.