Eigersund kommune har i lengre tid vært i en vanskelig situasjon økonomisk sett. Dette er noe som bl.a. har sammenheng med at kommunesektoren stadig blir pålagt økte oppgaver uten at det nødvendigvis følger med midler til å dekke alle utgiftene kommunen får med de nye oppgavene. Det er mange eksempler på statlige reformer som kommunene er klare på ikke er fullfinansiert av staten. I tillegg øker stadig forventninger til hvilke oppgaver kommunen kan, må, skal og bør løse. 

For Eigersund kommune er problemstillingen rett og slett at inntektene og utgiftene ikke står i forhold til hverandre, og dette er en situasjon som ikke kan vedvare på samme måte som for den enkeltes privatøkonomi. 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 20.12.2010 budsjett og økonomiplan for året 2011. I dette vedtaket påla kommunestyret rådmannen å foreta reduksjoner administrativt, det vil si uten å gå veien om ytterligere politiske vedtak. 

Av ulike årsaker har disse prosessene tatt tid, men rådmannen har arbeidet kontinuerlig med disse forholdene. Nå er tiden inne til å starte prosessen med å gjennomføre disse reduksjonene i henhold til kommunestyrets vedtak. 

Det er rådmannens klare formening at det ikke er mulig å gjennomføre reduksjoner i denne størrelsesorden uten å gå på konkrete tiltak. Dette har bla sammenheng med de reduksjoner som ble gjennomført i både 2009 og 2010. Dette er selvfølgelig beklagelig og en lite ønskelig situasjon, men rådmannen tilstreber å opprettholde et godt tjenestetilbud for kommunens innbyggere. 

Basert på dette har rådmannen iverksatt følgende forhold foreløpig med tanke på reduksjoner (alle tall er helårsvirkning):

  • Vurdering av ungdomstrinnet på Helleland skole. Eventuell reduksjon er på kr. 700 000,-
  •  Vurdering av 1 stillingsreduksjon på Voksenopplæringssenteret. Eventuell reduksjon er på kr. 550 000,-
  •   Vurdering av 1 stillingsreduksjon på PPT-kontoret. Eventuell reduksjon er på kr. 550 000,-

Rådmannens klare målsetting er at en vil arbeide for å unngå oppsigelse, men det vil være ansatte som vil kunne måtte endre arbeidssted i kommunen.

 Andre forhold som er gjennomført:

  • Reduksjon av en ½ stilling på lønningskontoret. Reduksjon er på kr. 225 000,-.
  • Sommeråpent SFO (juli) i 2012 vil utgå.
  • Reduksjon i annonsering.
  • Reduksjon i avsatte skyssmidler til skoleskyss. Dette får ingen konsekvenser for dagens skyssordning.
  • Reduksjon i utgifter knyttet til barnebolig for mindreårige flyktninger.
  • Reduksjon i forsikringspremier.
  • Reduksjon i vertskommunetilskuddet. Dette er en kontinuerlig prosess der det er budsjettert med en reduksjon på 1 million i inneværende år og to millioner i 2012. 

Det arbeides også med andre forhold, men her vil berørte parter bli tatt inn i prosessen fortløpende.

Det har kommet reaksjoner og ønske om at det skulle bli presentert en ferdig liste med alle de forslag til reduksjoner slik at alt kunne tas samtidig. Av mange årsaker er dette noe problematisk. Bla. må berørte parter informeres, fagforeninger og tillitsvalgte skal ha drøftingsmøter og prosessene må også håndteres administrativt.

Rådmannen ønsker å presisere at det faktum at det i enkelte sammenhenger kommer forslag om reduksjoner ikke nødvendigvis vil føre til at reduksjonene blir gjennomført. Dette fordi det skal være en reell prosess hvor endringer kan og vil skje underveis i prosessen.

En har allikevel forståelse for den uro og engstelse dette kan føre til, men ber om forståelse for at det er nødvendig å gjennomføre reduksjoner som nødvendigvis også vil føre til et redusert tjenestetilbud.

Når så det er sagt, er det svært viktig å få frem at kommunen generelt sett ikke har noe dårlig tjenestetilbud i dag og heller ikke vil få det i 2012. Det gjøres svært mye positivt og viktig arbeid av den enkelt overfor kommunens innbyggere og brukere.

----

Denne informasjon er sendt ut til kommunens ansatte på e-post og alle enhetsledere er bedt om å fordele den videre ut i enhetene til de som ikke har e-post.