Tema som vil bli tatt opp

  • Sikringstiltak langs og i elv – hva er offentlig ansvar, hva er grunneiers ansvar.
  • Flomsonekart – forutsetninger for beregning av 50 og 200 års flom – konsekvenser ved storflom.
  • Gjennomgang av de ulike tiltak som er foreslått i Lundeåne.
  • Mulige tilskuddsordninger.
  • Spørsmål fra salen.

Hva: Informasjonsmøte - flomproblematikk
Hvor: Lagård ungdomsskole, auditorium
Når: Tirsdag 1. desember 2015 18:00