Innledning og bakgrunn

Kommunens ansvar er å tilrettelegge for bosetting og integrering lokalt. Planen skal være et verktøy i arbeidet med å gi innvandrere muligheter for deltagelse; opplæring, yrkeserfaring og inntektssikring. Innvandrere er som andre personer – forskjellige! Planen skal styrker innvandrernes muligheter for deltagelse, integrering og inkludering. Det er et ønske om at gjennom at  innvandrerne bl.a.  lærer norsk så fort og godt som mulig kan inkluderes i norsk samfunns- og arbeidsliv gjennom tilrettelegging av tilbud. Det er forventninger om aktiv innsats både fra innvandrernes side,  forvaltningens side og andre deler av samfunnet. Planen har vært til offentlig ettersyn og fremmes nå for endelig behandling. Planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorenes arbeid innen dette fagfeltet, men er ikke juridisk bindende. Tiltak må innarbeides i budsjett og økonomiplan på vanlig måte i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

Målet med planen

Målet er at innvandrere inkluderes i norsk samfunns- og arbeidsliv gjennom tilrettelegging av tilbud samt lærer norsk så raskt og godt som mulig. Det er forventninger om aktiv innsats både fra forvaltningens side, innvandrernes side og andre deler av samfunnet.

Kort presentasjon av forslag til Integreringsplan

Forslag til Integreringsplan tar utgangspunkt i at kommunens samlede tjenester overfor flyktninger og andre innvandrere er meget sammensatte og omfattende og der det er viktig at planen er så konkret og tiltaksorientert som mulig. Den skal peke på utfordringer og videre tiltak for å løse disse. Planen har ikke alle svar, men den peker på en øsnket retning. Noen saker og tiltak må utredes videre og fremmes for politisk behandling. Planaarbeidet har innvolvert de kommunale enhetene/tjenestene som er innvolvert med flyktninger og arbeidsinnvandrere.

Planen er utarbeidet av en tverrfaglig og tverrsektoriell arbeidsgruppe og en har delt planen inn etter følgende hovedoverskrifter og plassert de aktuelle tjenestene inn under disse:

 • Bosetting og etablering
 • Språk og utdanning
 • Kultur, fritid, sosiale nettverk og frivillighet
 • Arbeid
 • Tverrfaglige tjenester
 • Bedre samhandling mellom tjenestene

Det er ønskelig å få en helhetlig og sammenhengende tiltakskjede. Kommunens samlede tjenester overfor flyktninger og andre innvandrere er meget sammensatte og krevende å få en fullstendig oversikt over. Plangruppens utgangspunkt er at dette skal være en konkret og tiltaksorientert handlingsplan.

Hovedfokuset i planen er rettet mot status for de ulike tjenestene, på de viktigste utfordringene for den enkelte tjeneste og på aktuelle tiltak for å møte de beskrevne utfordringene.

I tillegg har plangruppen hatt fokus på tiltak for å øke sysselsettingsgraden blant flyktningene og på å forbedre samspillet mellom tjenestene og på så langt som mulig.  Et viktig fokus i planen er å tilrettelegge for at flere flyktninger lykkes med å etablere seg i arbeidslivet. 

Et særlig punkt knyttet til behov for bedre samhandling mellom tjenestene og føringer videre for hvordan dette skal arbeides med er lagt som et eget punkt.

 • Et av hovedpunktene i planen er at en ønsker å etablere «Egersund læringssenter» og ta elevene som i dag går på Sandnes tilbake til Egersund.
 • Planen skal sikre at Eigersund kommune følger opp introduksjonslovens i forhold til at Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid.
 • Samlet gjennomgang av organisering, fordeling av arbeidsoppgaver og samhandling mellom tjenestene skal gjennomføres raskt og er til dels allerede startet opp.
 • Hovedfokuset i planen vil likevel være rettet mot status for de ulike tjenestene, på de viktigste utfordringene for den enkelte tjeneste og på aktuelle tiltak for å møte de beskrevne utfordringene.
 • I tillegg har plangruppen hatt fokus på tiltak for å øke sysselsettingsgraden blant flyktningene og på å forbedre samspillet mellom tjenestene og på så langt som mulig.  Et viktig fokus i planen er å tilrettelegge for at flere flyktninger lykkes med å etablere seg i arbeidslivet. 

Inkluderings- og integreringsplanen må være en start og ikke en avslutning. Planen er første skritt på et systematisk og bredspektret oppfølgingsarbeid innen dette tjenesteområdet.

Relaterte dokumenter

Inkluderings- og integreringsplan 2016 - 2019.pdf