Eigersund kommune har i flere perioder hatt et felles brukerutvalg som har ivaretatt interessegruppene eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger og innvandrere, samt brukere fra Mestringsenhetens ansvarsområde.

Kommunen er nå i gang med å evaluere den politiske strukturen og i denne prosessen skal fremtidig organisering også vurderes for medvirkningsrådene. Som et ledd i dette, sendes dette ut på høring til berørte organisasjoner. (Det kommer i eget brev/e-post til berørte organisasjoner i tillegg til denne artikkelen)

Dagens reglement for felles brukerutvalg:

9. Felles brukerutvalg

Felles brukerutvalg skal ha 10 medlemmer:

  • To medlemmer med tre vararepresentanter i rekkefølge som representanter for seniorer.
  • To medlemmer med tre vararepresentanter i rekkefølge som representanter for mennesker med nedsett funksjonsevne m.m.
  • To medlemmer med tre vararepresentanter i rekkefølge som representanter fra Mestringsenhetens ansvarsområde
  • To medlemmer med tre vararepresentanter i rekkefølge som representanter for flyktninger og innvandrere.
  • To politiske representanter med to vararepresentanter i rekkefølge.

9.1 Ansvars- og arbeidsområder

Felles brukerutvalg har et spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m., seniorer og flyktninger/innvandrere sine levekår. Dette gjelder blant annet tilkomst, deltakelse og arbeid mot diskriminering.

Felles brukerutvalg fungerer som eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. kommuneloven § 5-2 annet ledd bokstav e og forskrift om medvirkningsordninger.

Utvalget er et rådgivende organ som skal stimulere til kreativitet og kvalitet på tjenester og bidra til engasjement og medvirkning.

9.2 Myndighet

Utvalget har kun rådgivende myndighet, men kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde.

9.3 Lovgrunnlag

Felles brukerutvalg blir valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden og etter regler gitt i forskrift om medvirkningsordninger § 3.

9.4 Manglende brukerrepresentasjon

Dersom det ikke er muligheter for å rekruttere representanter fra en gruppe ved oppnevningene, vil plassene stå tomme. Rådet må fortløpende jobbe med å rekruttere medlemmer til de ledige plassene.

9.10 Forslagsrett

Pensjonistforeninger og representative brukerorganisasjoner har forslagsrett når det gjelder medlemmer av rådet. Foreningene bør innstille personer som de mener kan ivareta seniorer, mennesker med nedsett funksjonsevne m.m. og innvandrere/flyktningers interesser. Disse trenger ikke være medlemmer av foreningene.

Hvert kjønn skal være representert med minst 40 pst. blant de foreslåtte kandidater i den grad det er mulig (dersom det er flere enn fire medlemmer), jf. kommuneloven § 7-5 annet ledd.
 

Kommunelovens § 5-12 - § 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.
 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)

1.Formål

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra

  1. eldre gjennom eldrerådet i alle saker som gjelder dem
  2. personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med funksjonsnedsettelse i alle saker som gjelder dem
  3. ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i alle saker som gjelder dem.

§ 2.Oppgaver

Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller et annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene.

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. Kommunestyret og fylkestinget kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger.

Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller fylkestinget.

Kommunestyret og fylkestinget kan gi medlemmer av rådene møte- og talerett i folkevalgte organer.

§ 3.Sammensetning og organisering

Kommunestyret og fylkestinget vedtar sammensetningen av eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha.

Organisasjoner som representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem.

Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom til et kommunedelsutvalg, kan det etableres et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar da kommunestyrets rettigheter og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til et kommunedelsutvalg, kan det også velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom.

§ 4.Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse dersom det ut i fra lokale forhold er nødvendig.

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd.

Som det fremgår av forskriften skal rådene få tilstrekkelig sekretariatshjelp. Det vil kunne være behov for hjelp til for eksempel møteinnkalling, utforming av sakslister, bestilling av møterom, føring av møtereferat og utsending av rådenes uttalelser.

Vi ber om innspill til fremtidig organisering fra berørte organisasjoner, og vil spesielt sette pris på innspill der en ikke bare ser på eget område, men hele ansvarsområdet til det som i dag er felles brukerutvalgs sitt ansvarsområde.

Høringsfrist: 17. april 2023

Innspill sendes til:

Eigersund kommune
Postboks 580,
4379 Egersund

Epost: post@eigersund.kommune.no