Alle kommuner er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å ha en overordnet kommuneplan som planverktøy og styringsdokument for alle andre planer. Dette betyr at når kommunen skal lage nye planer eller revidere gamle planer, går vi først til kommuneplanen og ser om det står noen mål og strategier for det vi skal i gang med å lage/revidere. Derfor er kommuneplanen meget viktig for alle som har meninger eller synspunkter på hvordan alle deler av Eigersund kommune skal utvikle seg i tiden fremover.
 
En kommuneplanen består av to deler. En arealdel som sier noe om hva og hvordan de ulike arealdelene av kommunen være, f.eks hva som skal være boligområde, hytteområde, landbruksområde, industriområde, friluftsområde etc. Denne delen av planen ble revideret i forrige kommunestyreperiode og skal ikke behandles nå.

plan-pil.gif

Den andre delen av en kommuneplan, samfunnsdelen, skal si noe om langsiktige mål og strategier for kommunen som organisasjon og som lokalsamfunn. Planen vil kunne si noe om hva og hvordan vi ønsker og tror at lokalsamfunnet vårt skal utvikle seg i tiden fremover og ikke minst hva vi tror vil være våre utfordringer de neste 12 årene. Skal Eigersund kommune f.eks satse på å være en forstad/soveby til Stavangerregionen eller heller satse på å være et regionssenter for Dalane - og hvordan?

Planen vil også kunne gi mål og strategier for f.eks utvikling av klimaspørsmål, kollektivtransport, energiforbruk, kulturtilbud og idrettstilbud, utvikling av by og bygd, sentralisering eller desentralisering for f.eks Hellvik, Helleland, Eigerøy og Egersund by, utvikling av de ulike delene av kommunens organisasjon som teknisk, skole, barnehager, pleie og omsorg for å nevne noe. Det er denne delen, samfunnsdelen, av kommuneplanen som nå skal revideres.

Det første vi setter i gang med er å lage et planprogram som skal fortelle hvordan vi har tenkt å gjennomføre arbeidet (planprosessen) med å revidere samfunnsdelen av kommuneplanen.  Dette planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn slik at alle har mulighet til å kommentere dette før det behandles og vedtas av kommunestyret i juni 2014.

Aktuelle tema i planprogrammet kan være

  • Formålet med planarbeidet
  • Planprosessen med frister og hvem som skal delta
  • Opplegg for medvirkning og innspill
  • Beskrivelse av eventuelle viktige tema og utfordringer som vil bli sentrale i den videre planprosessen
  • Behovet for utredninger

Innspill til innhold i planprogrammet

For å lage en god plan trenger vi din eller deres hjelp til å peke på ting som du synes fungerer dårlig/godt i dag, eller nye ting du ønsker at vi skal ta med i den nye planen. Rådmannen ønsker derfor å få innspill om det er tema, problemstillinger, utfordringer som du mener bør bli tatt med i planprogrammet og som vil bli arbeidet videre med i den videre planprosessen. Vi er spesielt interessert i om du har noen gode ideer til hvordan vi kan engasjere ulike grupper og deler av kommunen i vårt videre arbeid. I utgangspunktet er ingenting for lite og ingenting for stort – alt vil bli vurdert!
 
Så har du lyst til å bidra med ideer og/eller har synspunkt på hvordan du ønsker at kommunen bør se ut i framtiden er du velkommen til å komme med innspill.
 
Innspill sendes til kommuneplan@eigersund.kommune.no innen 21. mars 2014.