Varsel om oppstart av revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 2017 - 2030 (samfunnsdel og arealdel) og høring av planprogram

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 20.01.2017 (sak 003/17) å legge forslag til planprogram ut på høring og samtidig varsle oppstart av planarbeid med å rullere kommuneplanen for Eigersund kommune. Varslingen skjer i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.

Både samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres. Formålet med planarbeidet er å få en oppdatert kommuneplan med føringer for videre utvikling for Eigersund kommune frem mot 2030. Planprogrammet gir en oversikt over hvilke tema og problemstillinger som skal revideres i planarbeidet. Det er foreslått framdriftsplan med endelig vedtak av samfunnsdelen høsten 2017 og arealdelen våren i 2018. For nærmere opplysninger om planprogram og videre planarbeid, se forslag til planprogram.

Forslag til planprogram er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 10. februar - 24. mars 2017.

Relaterte dokumenter

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Frister for innspill

Det er følgende frister for innspill til kommuneplanarbeidet samt uttaler til varsel om oppstart:

  • Planprogram: 24. mars 2017
  • Samfunnsdelen (innspill til endringer i mål og strategier): 24. mars 2017
  • Arealdelen (innspill til endringer i kart): 31. mai 2017

Merknader

Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller på e-post, eller ved å bruke skjemaet under. Uttaler merkes med henholdsvis «Planprogram», «Samfunnsdel» eller «Arealdel» avhengig av hva det gjelder.