Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 012/16  den 17.10.2016 og følgende vedtak ble fattet:

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til planid 20150001 - Jernbaneovergang Sleveland (12-22) som medfører at det foretas justering av:

  1. Mindre geometrisk justering av den private adkomstvegen, «SKV» til gnr/bnr 115/3 – Slevelandsveien 2 – Bjørn Tor Sleveland
  2. Horisontal justering av plattform og plassering av leskur i busslomme mot rv42.
  3. Møteplass i «f_SKV1» privat veg til Kjelland er flyttet fra ca. profil 575 til profil 500 og er integrert i kurveutvidelsen mellom profil 450 og 550

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter