Bakgrunnen for henvendelsen fra eierne var at de så at utviklingen innenfor barnehagesektoren hadde endret seg siden de etablerte Jernhagen barnehage. Etter en total vurdering fant de det rett å be om at Eigersund kommune overtok Jernhagen barnehage. 

Den inngåtte avtalen omfatte både drift, ansatte, lokaler (bygg) og tilhørende forpliktelser. Det var et godt utgangspunkt at både eierne og kommunen var enige om at Jernhagen barnehage er en godt drevet barnehage med ordnet økonomi og hvor det har blitt investert betydelige beløp løpende, herunder en nylig oppgradering av uteområde. Jernhagen barnehage har en optimal plassering med tanke på både trafikkmønster og arbeidsplasser. 

Som et ledd i forhandlingene ble det også innhentet en uavhengig tilstandsrapport og meglertakst på bygget/eiendommen. Videre har Teknisk avdeling v/Bygg og eiendom gjennomført egne vurderinger av bygget.  

Avtalen innebærer at kommunen overtar barnehagen for kr 780 000,-  og overtakelse vil omfatte drift, ansatte, lokaler(bygg) og tilhørende forpliktelser.

Saken har tidligere vært behandlet i kommunestyret 15.6.2020 og formannskapet 15.6.2020 og formannskapet godkjente i sitt møte 19.11.2020 avtalen om kommunens overtakelse pr 1.1.2021.

Det var ikke vanskelig for kommunen å gå inn i forhandlinger om overtakelse fordi det er en godt drevet barnehage og fordi at overtakelsen av barnehagen passer godt inn i kommunens strategi for å utvikle den kommunale barnehagesektoren, noe som har vært et moment i ulike styringsdokumenter. Kommunen ser det også som positivt at barnehagen fortsetter sin drift med den gunstige plasseringen den har på Eigerøy.