Eigersund kommune har mottatt en søknad om en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hellvik Sentrum (17-19) plannummer 20070008  som medfører en formålsjustering mellom byggeområde og offentlig veggrunn samt justering av trase for adkomstveg.

En har i denne saken kommet inn på følgende forhold

  • vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
  • kort presentasjon av hva saken gjelder
  • gjennomgang av uttaler
  • rådmannens vurdering og konklusjon

Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i saksutredningen og vil derfor etter en samlet vurdering vedta en mindre reguleringsendring i tilknytning

Rådmannens vedtak 23. februar 2015

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hellvik Sentrum (17-19) plannummer 20070008 som medfører at det foretas følgende justeringer i kart:

  1. Endring av regulert atkomstvei og kryss – jfr. kart datert 12.02.2015
  2. Justering av formålsgrenser – jfr. kart datert 12.02.2015

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter