Rådmannen i Eigersund kommune har den 17.10.2017 etter delegert fullmakt vedtatt følgende: «Rådmannen vedtar etter delegert fullmakt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 20130016-02 - E39 gang- og sykkelveg Skjerpe-Krossmoen som medfører at det foretas en endring av trase for avkjørsel for eiendommene Sørlandsveien 492 og 494 og som medfører at avkjørsel flyttes lenger vest i tråd med kart i søknad datert 17.10.2017.» Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter