Det er ønskelig å justere grensen mellom to boligtomter i BB34 for å erstatte tapt areal jfr. grensejustering i Jordskifteretten. Rådmannen vurderer at dette kan tas som en mindre reguleringsendring og innstiller på å vetda grensejusteringen som omsøkt.

Rådmannen vedtar følgende

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes, som medfører at det foretas en grensejustering i tråd med kart datert 23.04.2017.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Kontakt

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter