Mindre reguleringsendring - justering av byggegrense på tomt gnr. 13 bnr. 2741 Rundevoll - Hestnes. Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 005/16 og følgende vedtak ble fattet:

Rådmannens vedtak

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes, vedtatt 08.06.2009 som medfører at det foretas følgende justeringer i kart:

  1. Byggelinje justeres i tråd med kart datert 26.04.16 på gnr/bnr 13/2741

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter