Mindre reguleringsendring - justering av eneboligtomt i B21 Hestnes

Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 010/17 den 12.09.2017 og følgende vedtak ble fattet:

Rådmannens vedtak 12.09.2017

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes, som medfører at det foretas en grensejustering i tråd med kart datert 04.09.2017.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygnings-loven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter

Hestnes - Justering av eneboligtomt B21.pdf