Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av formålsgrense gnr. 8 bnr. 825 mfl.

Kommunedirektøren har i sak 012/22 på delegert vedtak vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i 19760008-04 - Detaljregulering for Hamran G/Bnr 8/25 (15-1) som medfører en justering av formålsgrense mellom gnr. 8 bnr. 825 og gnr. 8 bnr. 812. Hensikten er å bruke arealet til parkeringsplass.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Kontakt

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter