Mindre reguleringsendring gnr. 7 bnr. 324 justering av kailinje

Rådmannen delegert - 008/18: Ovennevnte sak har blitt behandlet og følgende vedtak ble fattet:

  • «Det vedtas en mindre reguleringsendring i detaljreguleringsplan 19790006 Industriområde på Sør Eigerøy i Eigersund kommune, gnr. 7, bnr. 324 som medfører justering i kart: Kailinje justeres i tråd med kart datert 23.08.2018 fra Multiconsult.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.»

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås. De er også lagt ut på kommunens hjemmeside under Reguleringsplaner/kunngjøringer.

Relaterte dokumenter