Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 001/16:og følgende vedtak ble fattet:

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hovland industriområde G/Bnr 8/280 (7-5) som medfører at det foretas følgende justeringer i kart:

  1. Flytting av intern samleveg jfr. plankart datert 13.02.2015.
  2. Hele planområdet er tegnet opp på nytt i tråd med ny plan og bygningslov samt at reguleringsbestemmelsene er ajourført, men uten å endre innholdet i bestemmelsene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås. Plankart datert 13.02.2015 legges ved.

Relaterte dokumenter