Rådmannen delegert - 001/19: Følgende sak har blitt behandlet og følgende vedtak ble fattet:

«Det vedtas en mindre reguleringsendring i 19880002-01 - Detaljregulering og utbyggingsavtale for BI Lædre gnr 24 bnr 5 mfl(19880002-01)  som medfører følgende justering av tomtegrense i plankartet

  1. Reguleringsendringen gjelder justering av  tomtegrense som medfører at deler av friluftsområdet kan fradeles som egen parsell, men uten mulighet for bebyggelse og medfører heller ikke endring av formål.
  2. Fradeling forutsettes til friluftsformål.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.»

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Kontakt

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås. De er også lagt ut her på kommunens hjemmeside under Reguleringsplaner/kunngjøringer.

Relaterte dokumenter

Lædre - justering av tomtegrense.pdf