Mindre reguleringsendring 20090008 - Leidlandshagen (16-31) - justering av tomtegrenser og utnyttelsesgrad

Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 008/17  den 05.09.2017 og følgende vedtak ble fattet:

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til planid 20090008 - Leidlandshagen (16-31) som medfører følgende endringer i kart og bestemmelser:

Reguleringskart justeres med at tomtegrenser i B14 fjernes og at det inntegnes 5 stk avkjøringspiler.
Reguleringsbestemmelsene §1.3 endres i avsnitt nr 2, der følgende setning legges til: «I felt B14 kan ikke tillatt bebygd areal, BYA, overstige 35%. Felt B14 kan deles i tråd med bebyggelse.»

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter