Melding om vedtak – reguleringsendring etter forenklet behandling – justering av utnyttelsesgrad gnr. 6 bnr. 60 Saurdalen

Rådmannen har i sak 026/21 på delegert fullmakt den 06.09.2021 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 20060004-01 - Saurdalen (16-27) som medfører en justering av utnyttelsesgrad i gnr. 6 bnr. 60 for to fremtidige boligområder. Endringen blir gjort på bakgrunn av minsket tilgjengelig areal, og vil medføre at en kan bygge i samme størrelser som først tiltenkt i gjeldende reguleringsplan.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter