En har i denne saken kommet inn på følgende forhold:

  • vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
  • kort presentasjon av hva saken gjelder
  • gjennomgang av uttaler
  • rådmannens vurdering og konklusjon

Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i saksutredningen og vil derfor etter en samlet vurdering vedta en mindre reguleringsendring i tilknytning:

Rådmannens vedtak 25. februar 2015

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Kvellure -Bodomstrykket m.m. (11-10) plannummer 19920003 som medfører at det foretas følgende justeringer i kart:

  1. Endring av regulert atkomstvei - eksisterende atkomstvei til eiendommene 47/625, 47/627, 47/473 reguleres inn i planen. Veibredde er 4 meter, i tråd med gjeldende plan.
  2. Justering av tomtegrenser, byggegrenser - byggegrenser for eiendom 47/625, 47/612 og 47/627 tilpasses atkomstveien og eksisterende bolighus. Tomtegrenser for eiendom 47/612

 

  1. 47/473 og 47/627 justeres tilsvarende.
  2. Eiendomsgrense som oppheves - eiendomsgrensen for gnr. 47 bnr. 48 som omfatter atkomstveien som regulert i gjeldende plan oppheves.
  3. Bebyggelse som inngår i planen - reguleringsstatus for eksisterende enebolig i Kvellurveien 4 endres til å inngå i planen.
  4. Bestemmelser og plankart oppjustert etter ny planlov/sosi-kode.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens hjemmeisde.

Relaterte dokumenter